Thursday, July 19, 2018(View: 8621)
Khóa 1 do H.H Chế Tùng trình bày
Thursday, July 19, 2018(View: 8475)
Tam Công: công quả HH Thiện Hạnh , HT Kim Phượng
Thursday, July 19, 2018(View: 8542)
Khóa 3 Cơ bút là gì do HH Xuân Huy trình bày ngày 1 tháng 5 năm 2016 tại Cao Dai Center Anaheim CA
Thursday, July 19, 2018(View: 8268)
do H. H. Bùi Đắc Hùm trình bày chương trình tìm hiểu Cao Đài thực hiện tại trung tâm Cao Đài - Nam California
Thursday, July 19, 2018(View: 8022)
Trung Tâm Cao Đài - Anaheim - CA Hội Thảo Giáo Lý Ý Nghĩa Thiên Bàn H.H Bùi Quang Khanh trình bày H.H. Thiện Hạnh điều hợp chương trình
Thursday, July 19, 2018(View: 8013)
Nguồn gốc con người. Bổn phận của người tín đồ Cao Đài đối với bản thân, Gia Đình, và Xã Hội HH Thiện Hạnh
Thursday, July 19, 2018(View: 7869)
Hội Thảo Giáo Lý Cốt Lõi Đạo Cao Đài do H.H. Thiện Hạnh thuyết trình Ngày 8 tháng 10 năm 2016 tại CaoDai Center - Anaheim
Thursday, July 19, 2018(View: 8684)
1- CaoDai is founded by spiritism by direct communication with God. Cao Đài được thành lập bởi Đức Chí Tôn bằng huyền cơ diệu bút.
Tuesday, July 17, 2018(View: 11021)
Trong đạo Cao Đài, Đức Chí-Tôn Thượng Đế xưng là Thầy để dạy dổ chúng sinh và gọi chúng ta là “các con” trong Tình Thương của một Đại Từ Phụ. Như vậy, câu hỏi «Thầy là gì?» cũng đồng nghĩa với «Thượng Đế là gì?». Thánh Jean Climaque có nói : «Thượng-Đế là Tình Thương. Kẻ nào muốn định nghĩa Ngài thì giống như một người mù muốn đếm cát của biển cả.» (Dieu est Amour. Celui qui voudrait Le définir serait comme un aveugle qui veut compter les grains de sable de la mer.)