Tuesday, July 17, 2018(View: 18618)
xin mời thân hữu đến dự buổi khai giảng lớp tập Hoàng Hạc tại Cao Đài center 808 West Vermont Anaheim Sunday July 20th at 3 pm. Bác sĩ Cổn sẽ thuyết trình slide show. HH Thành Phan